Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej Pomocy Lekarskiej

OGŁOSZENIE

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2

tel. 22-765-83-08

e-mail: sekretariat@ncm.med.pl

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie www.bip.ncm.med.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat, pokój nr 12).

Ofert składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Udzielającego zamówienie do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Miodowej 2 w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Termin związania z ofertą:

Oferent będzie związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta ma udzielanie świadczeń zdrowotnych NPL”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zarządzenie Nr 34 2022 Dyrektora NCM.pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w NPL_załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert _ NPL_ załącznik Nr 2 do Zarządzenia.odt

Załącznik nr 1 do RPKO_ Formularz ofertowy.odt

Załącznik Nr 2 do RKPO_ wzór umowy.odt

 

Opublikowano 25 listopada 2022 

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej.pdf