UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  • Pacjent może otrzymać kopię dokumentacji medycznej na wniosek.
  • Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 w Sekretariacie Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego.
  • Wniosek może być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ncm.med.pl.
  • Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać tylko pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta.
  • Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych.
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej „pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu”, po raz pierwszy w żądanym zakresie.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INNEJ DOKUMENTACJI

(przygotowanie dokumentacji medycznej)

 

Nazwa

Wysokość opłaty brutto

(w PLN) za jedną stronę

Plik do pobrania
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii

Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.

(Dz.U. 2012.159 t.j.)

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej (kliknij tutaj)

Wniosek.doc
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Upoważnienie.doc

 

* Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej „pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu”, po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji, tel. 22 775-47-40. 

 

Pliki do pobrania: