Naczelnym celem sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli stanu wymagającego podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych, w związku z nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniem się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia.

Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia a na obszarze województwa – wojewoda, którego zadaniem jest też jego planowanie, organizowanie i koordynowaniemu systemu.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne działa na obszarze województwa na podstawie planu działania systemu sporządzonego przez wojewodę, a zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia.

Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Ratownictwo Medyczne obejmuje świadczenia udzielane w warunkach pozaszpitalnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.

„S” – zespół specjalistyczny, w skład którego wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

„P” – zespół podstawowy, w skład którego wchodzą co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub 999.

Zespoły Ratownictwa Medycznego: specjalistyczne i podstawowe są w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w obszarze działania rejonu operacyjnego 14.02 – Płock.

Zlecenia na transport sanitarny – tel. 22 765 83 22

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nowodworskie Centrum Medyczne posiada dwa punkty NiŚOZ:

Nasielsk ul. Sportowa 2 – tel. 22 765 83 21;

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2 – tel. 22 765 83 43, 22 765 83 22.