Rejestracja SOR
Tel./Fax 22 765 83 11

e-mail: sor@ncm.med.pl

Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Tel. 22 765-83-30

Gabinet lekarski

Tel. 22 765-83-17

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Oszust

Pielęgniarka Koordynująca
Mariola Karasiewicz

Kadra medyczna

Lekarze dyżurujący w oddziale posiadają duże doświadczenie i wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych i chirurgii.
Doświadczony zespół pielęgniarski to 16 pielęgniarek i 11 ratowników medycznych, którzy w sposób profesjonalny i świadomy świadczą usługi pacjentom oddziału.

Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjenta będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespół posiada specjalizację, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające .

W rejestracji szpitala pacjent może zostać przyjęty przez jedną z sześciu kompetentnych rejestratorek. Panie rejestratorki również czuwają m.in. nad prawidłową organizacją przewozów karetkami transportowymi szpitala.

Bez względu na różnorodność swoich obowiązków, personel oddziału realizuje swoje zadania na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie ze współczesnymi wymogami medycznymi mając na uwadze dobro pacjenta, poszanowanie godności osobistej i praw zagwarantowanych ,,Kartą Praw Pacjenta”.

W realizacji usług medycznych pracownicy Oddziału ściśle współpracują ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala oraz podmiotami zewnętrznymi w celu prawidłowego zabezpieczenia leczenia osób zgłaszających się do szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest jednostką organizacyjną systemu ratownictwa medycznego i realizuje zadania wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rejonie operacyjnym Nowodworskiego Centrum Medycznego. Jako taki jest docelowym ogniwem tzw. „łańcucha przeżycia” – systemu ratownictwa medycznego w rejonie.

Oddział pełni stały 24-godzinny dyżur. Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dokumenty te definiują nagłe zagrożenie zdrowotne jako: „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.

OBSZARY ZADANIOWE SOR:

• rejestracja,
• obszar segregacji medycznej,
• obszar terapii natychmiastowej,
• obszar resuscytacyjno – zabiegowy,
• sala drobnych zabiegów chirurgicznych,
• sala opatrunków gipsowych,
• obszar intensywnej opieki medycznej,
• obszar konsultacji,
• obszar obserwacji.

PACJENT W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

1. Ciężkim urazem,

2. Nagłym, szkodliwym wpływem środowiska,

3. Ostrym zatruciem,

4. Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych – przejawia się najczęściej:
• nagłym bólem w klatce piersiowej,
• nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
• nagłą dusznością,
• nagłym silnym bólem głowy,
• nagłą utratą przytomności/zaburzeniami świadomości,
• napadem drgawek,
• nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy,
• nagłym bólem brzucha,
• uporczywymi masywnymi wymiotami,
• masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
• nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych,
• nagłą, wysoką gorączką (powyżej 39,5° C u dorosłego lub 40,5° C u dziecka).

Czego należy spodziewać się po przybyciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi segregację medyczną pacjentów zgłaszających się do oddziału. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej TRIAGE pacjentowi przydzielony jest kod jednej z pięciu kategorii, zwanej ,,kategorią pilności”, gdzie:

Kolor czerwony – oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem

Kolor pomarańczowy – oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 min.

Kolor żółty – oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 min.

Kolor zielony- oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 min.

Kolor niebieski – oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 min.

Zgodnie z w.w. rozporządzeniem osoby, którym został przydzielony kod pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Nieporozumieniem, wynikającym głównie z nieświadomości jest zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osób, które z powodzeniem mogą być przyjęte w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Do takich niepotrzebnych powodów zgłaszania się do SOR należą min.:
• chęć uzyskania porady ogólnolekarskiej, porady specjalistycznej, wypisanie recepty, powtórzenie recepty, uzyskanie pomocy socjalnej, zmiana opatrunków, wykonanie iniekcji, zdejmowanie szwów, wykonywanie badań dodatkowych, wymiana cewników itp.
• wykonywania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

UWAGA!

Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.