Dane projektu:

A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

A3. Tytuł projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

A4. Nazwa wnioskodawcy NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Opis do DDOM:

Osoby do których będzie kierowane wsparcie w ramach DDOM NCM:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone 5 z 45 zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Pacjenci w wieku powyżej 65 będą stanowić min. 50% łącznej liczby pacjentów.

Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to:

  • poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej,
  • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,
  • przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samo opieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 96 pacjentów (51K/45M) spełniających kryteria grupy docelowej, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Monitoring uczestnictwa w projekcie będzie prowadzony przy wykorzystaniu systemu SL2014 – uczestnicy projektu będą zobligowani o podania danych osobowych w zakresie wymaganych przez MJWPU.