Projekt „Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tą pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Tytuł projektu: „Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tą pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny”.

Beneficjent: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim.

Umowa: W dniu 12 kwietnia 2010r. została zawarta umowa nr RPMA.07.01.00-14-106/08-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tą pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji projektu to 4 683 304,96 zł, koszty kwalifikowalne to 4 421 537,79 zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pozostała część, tj. 15% pochodzi z budżetu powiatu nowodworskiego.

Projekt zakłada:

  1. dobudowę do lewego skrzydła budynku szpitalnego pomieszczeń przeznaczonych na pracownię tomografii komputerowej, ewakuacyjnej klatki schodowej i dodatkowych sal chorych dla oddziałów wewnętrznego i dziecięcego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej;

  2. zakup sprzętu medycznego – analizatora biochemicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, przenośnego aparatu RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz tomografu komputerowego do Pracowni tomografii komputerowej;

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez wyposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowoczesny sprzęt oraz utworzenie pracowni tomografii komputerowej.

Projekt jest realizowany jest przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim w partnerstwie z Powiatem Nowodworskim, który zapewnił 15% wkładu własnego na realizację projektu, wyłonił wykonawcę oraz sfinansował wykonanie studium wykonalności i wstępnej dokumentacji projektowej.

W pierwszej kolejności został zakupiony sprzęt medyczny do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

  • przewoźny aparat RTG wraz z wyposażeniem służący do wykonywania badań RTG na oddziałach szpitalnych pacjentom w ciężkim stanie.

  • analizator biochemiczny wraz z wyposażeniem.

W okresie od 15 października 2010r. do 19 listopada 2012r. prowadzone były prace budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku szpitala. W dniu 20 listopada 2012r. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowopowstałej części budynku szpitala (Decyzja stała się prawomocna w dniu 5 grudnia 2012r.).

W dobudowanej części szpitala znajduje się Pracownia Tomografii Komputerowej oraz sale dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych (2 sale 1 – łóżkowe i 2 sale 3 – łóżkowe) i Oddziału Dziecięcego (2 sale 1 – łóżkowe i 2 sale 3 – łóżkowe) z indywidualnymi węzłami sanitarnymi dla każdej z nich.

Tomograf komputerowy został dostarczony w dniu 20 września 2012r., a od 1 stycznia 2013r. mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania tomografii komputerowej.

W wyniku realizacji projektu:

  • pacjenci uzyskali łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych,

  • zakres świadczonych przez NCM usług medycznych został powiększony o badania tomografii komputerowej,

  • poprawiła się jakość badań diagnostycznych wykonywanych w NCM,

  • poprawiły się warunki na oddziałach wewnętrznym i dziecięcym – w nowodobudowanej części znajduje się na każdym piętrze po dwa pokoje 3-łóżkowe i po dwa pokoje 1-łóżkowe, każdy pokój z własnym węzłem sanitarnym,

  • poprawiło się bezpieczeństwo pożarowe budynku szpitala – w dobudowanej części znajduje się klatka schodowa, która będzie stanowiła dodatkową drogę ewakuacyjną.